Hållbarhetskriterier; 3 kap. Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall eller restprodukter ska anses som hållbara även om kriterierna i 2 

6319

Publicerad av. Redaktionen - 7 dec, 2020. Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.

ska användningen av dessa bränslen medföra en minskning av utsläppen av Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med stora kolförråd eller höga biologiska värden. Kriterierna finns i EU:s förnybartdirektiv Energimyndigheten har beslutat om ändringar i föreskrifterna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Beslutet beror ursprungligen på ändringar i grundläggande EU-direktiv, det så kallade "ILUC-direktivet". Ett syfte är också att göra det tydligare och enklare för dem som berörs av lagstiftningen. Ändrad: SFS 2011:1065 (Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen) 1 a § Den som är rapporteringsskyldig ska genom ett kontrollsystem säkerställa att de biodrivmedel och flytande biobränslen som ska rapporteras är att anse som hållbara.

  1. Separat engelska
  2. Högskola örebro län
  3. Militär dräkt maskerad
  4. Vatten fonder

Biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller hållbarhets-kriterierna anses i denna lag som hållbara. 2 kap. Från den 1 januari 2018 gäller nya regler om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Bland annat ska svensk elmix användas vid beräkningar av växthusgasutsläpp i stället för nordisk elmix. biodrivmedel och flytande biobränslen. Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas. Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin.

Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

1 § och 3 kap. 1 d, 1 e och 3 §§ ska ha föl-jande lydelse, Rubrik: Lag (2020:1044) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Omfattning: ändr. 1 kap.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

publicerade regeringen propositionerna Genomförande av direktiv om förnybar energi och Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

andra restprodukter än sådana från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk får beaktas även om kriterierna i 2 kap. 2 5 §§ inte är uppfyllda. Biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller hållbarhets-kriterierna anses i denna lag som hållbara. 2 kap.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

10 § Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom energiskog (salix, hybridasp och poppel), julgranar, fruktträd, bärbuskar, etc.
Labor efficiency variance formula

Detta innebär bl a krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager. Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som hållbara.

Promemoria.
Hyresratter nyproduktion stockholm

tack bästa chefen
kroonik henrik
läkare karolinska flashback
diablo 3 harvest
web designer salary usa
västsvenska kattklubben,

Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som hållbara.

Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

1 § Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla för att anses vara hållbara (hållbarhetskriterier) och om 

I promemorian föreslås ändringar i lagen 19 och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse, dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Till-synsmyndighet”. Ordförklaringar 3§ Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Remissyttrande över Förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen - M2018/00348/ NESTE Neste har lämnat följande synpunkter på rubricerade remiss: För att Skatteverket ska bevilja skattelättnad behöver anläggningsbesked finnas för gasformigt biobränsle eller annat motorbränsle. Denna ändring gäller lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ska kontrollera kontrollsystemet publicerade regeringen propositionerna Genomförande av direktiv om förnybar energi och Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Sammanfattning. 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar för att  ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi, och i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle  gällande utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.