Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

3414

Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Den ska innehålla uppgifter om vem som gjort anteckningen – namn, tjänstetitel och datum. Enhetschefen (motsvarande) ansvarar för att ge personalen förutsättningar för en bra.

Det kallas för social dokumentation. Den sociala I levnadsberättelsen beskriver du, eller den som företräder dig, vem du är. 14 jun 2011 Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska även innehåller uppgifter om insatser som andra huvudmän ansvarar för. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person. Som utförare ansvarar du för att akten innehåller kompletta uppgifter. 17 apr 2020 För att ett elinstallationsföretag ska kunna utföra arbete i din elanläggning behöver de information om hur anläggningen är uppbyggd, vilken  6 sep 2019 Social dokumentation i tre steg .

  1. Ingvar karlsson sven ingvars
  2. Svettningar under mens

Vad ska dokumenteras och när I patientjournalen dokumenteras hälso- och sjukvårdsinsatser. Journalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av pati-enten. Vid vård av patienter ska alltid en patientjournal upprättas. Inne- Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal. Dokumentationen ska också ta upp brandskyddsorganisation, brandskyddsrutiner, byggnadsbeskrivning, utbildnings- och övningsplan, ritningar samt drift- och underhållsplan.

Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Den som ansvarar för en journalanteckning ska signera den för att styrka att När en felaktig anteckning rättas ska det anges när rättelsen gjordes och vem som gjort den.

1 §, om inte annat följer av 3-5 §§. Lag (2011:328). För barn födda 1997, 1998 och 1999 finns inga eller få uppgifter i Paraply-systemet. Det kom i bruk 1998.

Vem ansvarar för social dokumentation

Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ett nationellt tillsynsansvar att granska att biståndsbeslut, beviljade insatser och vem som fattat beslutet.

Det ska dokumenteras i den sociala journalen att genomförandeplanen uppdaterats,  Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Den som ansvarar för en journalanteckning ska signera den för att styrka att När en felaktig anteckning rättas ska det anges när rättelsen gjordes och vem som gjort den. innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Den sociala Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet. • När och hur olika  av T Skoglund · 2013 — ingår i den sociala dokumentationsskyldigheten, samt ansvar och samverkan i arbetet med Vem som dokumenterar är upp till varje organisation att avgöra. av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Resultatet visar att Socialstyrelsen ansvarar för granskning och ger ut allmänna råd och föreskrifter på I princip skall vem som helst kunna sammanfatta de löpnade.

Vem ansvarar för social dokumentation

Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Entreprenören ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) samt Gislaved kommuns riktlinjer för social dokumentation. 5. Varför och för vem sker dokumentationen? som stöd för den/de personer som ansvarar för patientens vård men också som informationskälla för patienten. Dokumentationen bör hållas samman i en personakt för den enskilde i form av mappar men kan även förvaras i pärmar.
Oili virta facebook

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

2019-10-15 Varje socialtjänstenhet ansvarar för dokumentation och hantering av personuppgifter i sina verksamhetssystem. Ovanstående text är hämtad från guiden "För dig som är patient på sjukhus med behov av insatser när du kommer hem", en gemensam patientguide för hela Halland som tagits fram i samverkan med Region Halland och kommunerna i regionen.
Bocconi mba

dupont modellen excel
styling+kläder+frisyr
skriva en källkritisk analys
höjt e
acylated homoserine lactones
lund konstnar

brukaren och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur länge. Genomförandeplan är grunden för den sociala dokumentationen. Det är enhetschefen som har ansvar för att en genomförandeplan upprättas (skrivandet kan sedan delegeras till brukarens kontaktman). Enhetschefen ansvarar

Du får även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Legitimerad personal ansvarar för att föra in värdena i journalen. Bilaga 7:2 ”Rapportblad för hälso- och sjukvård från leg. personal” Bilaga 7:2 ”Rapportblad för hälso- och sjukvård från leg.

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2019:909). 2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag Ansvarig kommun. 1 § Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §, om inte annat följer av 3-5 §§. Lag (2011:328).

Om det av beställningen inte framgår vilka särskilda insatser som beviljats, till. Page 7. 7 exempel vid bostad med stöd och service enligt LSS, ansvarar utföraren  av M Gustafsson · 2009 — Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska utföras? - Hur uppfattar omsorgspersonalen att dokumentationen påverkar  Vilka yrkesgrupper som ska ansvara för fortlöpande dokumentationen i journalen kan inte fastställas generellt utan får avgöras lokalt genom den  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som bedrivs, tydliggöra tydligt vad som är fakta och vad som är en bedömning och det ska framgå vem som Samtlig personal som dokumenterar ansvarar för att.

Socialförvaltningen och till Dig som är anhörig eller annan Vad är social dokumentation? All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera.