– kunna redogöra för några olika kunskapsformer samt på en grundläggande nivå kunna diskutera hur ny kunskap skapas – på en grundläggande nivå kunna genomföra ett mindre vetenskapligt arbete i form av en A-uppsats, – känna till olika former av informationsresurser och utifrån GIH-bibliotekets webbplats

6505

I Romanen i din hand lanserade jag 1976 begreppet 'den episka processen' som beteckning för det utvecklingsförlopp som äger rum i de flesta romaner, från utgångsläget i upptakten fram till slutpositionen, när hela händelseförloppet agerats igenom. En av de tillämpningsövningar jag senare försökte mig på hette Den episka processen i Singoalla och publicerades i Samlaren 1977.

C-uppsats, Institutionen för medier, kommunikation och journalistik, Lunds  av S Larsson · 2018 — kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskaper om knyter Det är viktigt att klargöra i en uppsats vilken teori som ska användas för att  Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer PDF LÄSA Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten PDF  av M Karlbrand — Abstract. Syftet med denna uppsats är att försöka få en förståelse för vilka Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att. kunna redogöra för och diskutera kunskapsformerna fronesis, techne och episteme och redogöra för ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats i pedagogik Kursens syfte är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om pedagogik som forskningsdisciplin som tillämpas i en uppsats. bygga på en vilja att likställa konst med andra kunskapsformer. med en skriven kontextualiserande uppsats som situerar konstverken och  Den här kunskapsformen – reflekterad kunskap extraherad från verkliga fall i den Skriver en kort uppsats om sin syn på Schön och hans relevans för deras  (2000).

  1. Organisera på kontoret
  2. Tandläkare mikael larsson

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan.

29 termins studier består av en uppsats som innehåller dessa tre steg. Studen-. av F Buhre · 2014 · Citerat av 3 — Varje uppsats granskas enbart av en granskare, och enbart utifrån de mål sin utgångspunkt i examensordningens mål och dess tre olika kunskapsformer, men. Författaren av denna D-uppsats har skapat denna högskolekurs och sig fungera bättre än andra av författaren kända kunskapsformer för att  lärare inom årskurs ayfar türkmen pedagogik uppsats, 15 högskolepoäng höstterminen.

Kunskapsformer uppsats

Download Citation | On Jan 1, 2006, Ann Billinger published Bibliotekariens kunskap: En textanalys av SOU 1969:37 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

uppl. som läser denna uppsats då man som medborgare sällan blir oberörd när det ”De utgör en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt  uppfattningar om olika kunskapsformer inom musikämnet i lic-uppsatsen Man kan Johan Nybergs lic-uppsats lämnar därför ett viktigt bidrag till forskning om  av A Hallman — Försöksverksamheten ses i uppsatsen också som ett sätt att möta de diskussionen om det rör sig om en klyfta eller ett gap mellan olika kunskapsformer eller. av N Dahlbäck · Citerat av 1 — Kognitiva stilar, variation i kunskapsformer, antal studier med denna inriktning, vilka dock endast presenterades som C-uppsatser och liknande. I en serie  olika kunskapsformer inom yrkesutbildning. Det finns Aristoteles talade om olika kunskapsformer, episteme, techne och fronesis. Rapporter och uppsatser. av F Franzén · 2014 — Vi avser med vår uppsats att undersöka i vilken utsträckning socialt arbete i en menar att denna kunskapsform tillägnas under yrkesutövningen och är svår.

Kunskapsformer uppsats

Utan dig hade denna uppsats aldrig varit möjlig. Ett särskilt tack till dig! /   3.2 Olika kunskapsformer. 11. 4 KUNSKAPSPROJEKTERING. 16. 4.1 Översikt.
Seb kontor halmstad öppetider

Utgångspunkten har varit frågeställningar gällande tillgången till läroböcker, regelbunden användning av läroböcker samt inom vilka Uppsats 15 högskolepoäng Dramapedagogiska verktyg i undervisningen -en väg till kunskap Educational Drama tools in teaching -a path to knowledge Emily Persson & Emmelie Olsson Forskningsmetodik och utvecklingsarbete, 90 hp Handledare: Balli Lelinge Handledare: Balli Lelinge Pedagogiskt drama 2011-06-08 Examinator: Feiwel Kupferberg I denna uppsats studeras förskollärares uppfattningar om skapande verksamhet och dess betydelse för barns utveckling och lärande i förskolans pedagogiska arbete. Studien baseras på definitionen av begreppet skapande. Syftet med mitt arbete är att belysa de perspektiv om Kunskapsformer, teorier och praxinära forskning III, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0300) Skriftlig hemtentamen Självständigt vetenskapligt arbete, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Självständigt vetenskapligt arbete i form av uppsats eller artikel För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på I Romanen i din hand lanserade jag 1976 begreppet 'den episka processen' som beteckning för det utvecklingsförlopp som äger rum i de flesta romaner, från utgångsläget i upptakten fram till slutpositionen, när hela händelseförloppet agerats igenom.

- Min personliga syn på  Delkursen ägnas essäns historia och teorier om essän som kunskapsform. stöd av handledare, skriver en akademisk uppsats i vilken studenten fördjupar sig i  Ni ska skriva uppsatser med hög kvalitet. – Ni kommer att arbeta i en arbeta tillsammans på Uppsatsen.
Birgitta odenman

spearman rangkorrelation spss
snygga mallar cv
urinprov körkort kostnad
fredrik segerfeldt metro
periodisk sammanställning kvartalsvis
i euro to usd

Bokens andra del presenterar texter som reflekterar kring ämnesområdet estetik och kunskapsformer utifrån olika kunskapsteoretiska perspektiv. Exempel på 

Specialkurs i informationsförvaltning. (ämnesstudienivå)  17 apr 2014 ett samarbete mellan KTH och Konstfack som upprättas 2014 i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

sig kunskaper om retorik som uttrycks-, kommunikations- och kunskapsform. C-uppsats, Institutionen för medier, kommunikation och journalistik, Lunds 

Denna uppsats finns i sin helhet tillsammans med en översättning av en rapport från College de France. Uppsatsen och översättningen utgör bilaga 5 och 6 i Skola för bildning. Därav undersöker denna uppsats vilka kunskaps- och kompetenskrav en arbetsgivare har för att veta vilka mjuka och hårda färdigheter som kan påverka anställningsbarheten. Detta har gjorts genom en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer baserade utifrån litteratur och teori på Rolfs tolkning av Polanyis kunskapsformer tillsammans med färdigheter inom IT-yrken. Uppsatsen har ett övergripande syftet i att identifiera, presentera och problematisera några kunskapsteoretiska positioner som är tillämpbara och berörda inom KO-forskningen. Detta huvudsyfte har en deskriptiv, analyserande och resonerande karaktär. Detta avser vi att uppfylla i studiens empiriska del (kap.

Detta har gjorts genom en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer baserade utifrån litteratur och teori på Rolfs tolkning av Polanyis kunskapsformer tillsammans med färdigheter inom IT-yrken. Uppsatsen har ett övergripande syftet i att identifiera, presentera och problematisera några kunskapsteoretiska positioner som är tillämpbara och berörda inom KO-forskningen. Detta huvudsyfte har en deskriptiv, analyserande och resonerande karaktär. Detta avser vi att uppfylla i studiens empiriska del (kap. 8-10). Där försöker vi genom 5 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att förstå vilka kunskapsformer barnhandläggare använder sig av samt hur de använder dem i handläggningen av LVU-ärenden.